Kunniaohjesääntö

Kunniaohjesääntö

 

TURUN YLIOPISTON KEMISTIT TYK RY:N KUNNIAOHJESÄÄNTÖ

Tässä kunniaohjesäännössä säädetään Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n ansiomerkeistä ja muista huomionosoituksesta.

1§ Kunniajäsenet

Yhdistyksen sääntöjen 8§:n mukaan yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt kemian tai biokemian kehitystä, tai on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumi-
ta tekee yhdistyksen hallitus, ja asia käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen hyväk-
symiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistö.

 2§ Viimeinen pisara

Yhdistyksen hallitus päättää Viimeisen pisaran myöntämisestä enintään yhdelle hengelle vuo-
sittain. Viimeistä pisaraa ei voida myöntää istuvan hallituksen jäsenelle. Valinnassa ansioksi katsotaan yhdistyksen toiminnan tai hallituksen runsas avustaminen tai erityisen ansioitunut hallitustoiminta. Valinnan yhteydessä on kirjattava valintaperusteet.

3§ Kunnianauha

Kunnianauha voidaan myöntää aktiivisesti ainejärjestötoimintaan osallistuneille jäsenille. Kun-
nianauhojen myöntämisestä päättää hallitus enemmistöpäätöksellä jäsenistön tekemien esi-
tysten perusteella. Kunnianauhat jaetaan vuosijuhlilla. Esitykset myönnettävistä kunnianau-
hoista tehdään hallituksen linjaamana aikana, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosi-
juhlien tai kuohuviinitanssiaisten järjestämistä.

Istuvalle hallitukselle myönnetään oikeus käyttää kunnianauhaa edustustilaisuuksissa.

Yhdistyksen kunnianauha on 30 mm leveä. Nauhan värit ovat kultainen, punainen ja musta. Nauhan raidat ylhäältä alaspäin ovat 2 mm punainen raita, 2 mm kultainen raita, 15 mm pu-
nainen raita, 9 mm musta raita ja 2 mm punainen raita.

Kunnianauhan kantamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa TYY:n ohjesääntöä tunnuksista ja huomionosoituksista.

§4 Muut kunniamaininnat

Yhdistyksen hallitus voi jakaa myös muita kunniamainintoja niitä hyvin perustellen.

5§ Ohjesäännön voimaantulo

Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 27.2.2013. Ohjesääntö astuu voimaan välittömästi. Muutoksista tähän ohjesääntöön päättää yhdistyksen kokous. Kohtaa §3 muokattiin yhdistyksen kevätkokouksessa 24.2.2015.

Avaa Kunniaohjesäännön pdf-versio tästä.