Yhdistyksen säännöt

TURUN YLIOPISTON KEMISTIT TYK RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 16.11.2017 ja 6.3.2018, PRH:n vahvistamat 2.5.2018.

YLEISET SÄÄNNÖT

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston Kemistit TYK ry (myöhemmin yhdistys), ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ensisijaisesti Turun yliopiston kemian ja biokemian tutkinto-ohjelmien pääaineopiskelijoiden opiskelukysymyksiin liittyviä sekä muita yleisiä ja yhteisiä etuja. Yhdistys edistää jäsentensä sosiaalista kanssakäymistä, ylläpitää ja parantaa jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä järjestää jäsenilleen vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Yhdistys toimii Turun yliopiston kemian ja biokemian entisten ja nykyisten opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä yhdyssiteenä opiskelijoiden ja yliopiston välillä.

3§ Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä, illanviettoja, esitelmätilaisuuksia, kursseja sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaa
 • avustaa opiskeluvälineiden hankinnassa sekä harjoittaa opinto-ohjausta
 • harjoittaa julkaisu- ja kerhotoimintaa
 • pitää yhteyttä tiedekunnan muihin järjestöihin, sisarjärjestöihin, ylioppilaskuntaan, yliopiston hallintoelimiin ja muihin sidosryhmiin
 • toimii muilla tarkoitusta edistävillä tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan ja hallitsemaan kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistys voi myydä kannatustuotteitaan ja muita yhdistyksen toimialaan liittyviä tuotteita. Yhdistys voi järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräystä asianomaisen luvan saatuaan.

4§ Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

JÄSENYYS

5§ Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Turun yliopistossa kemiaa tai biokemiaa opiskeleva henkilö tai muu edellä mainituista aloista kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus.

6§ Seniorijäsenet

Yhdistyksen seniorijäseneksi voi liittyä jokainen viisi (5) vuotta yhdistyksen varsinaisena jäsenenä ollut henkilö. Seniorijäsenyyttä on anottava hallitukselta.

7§ Kannattajajäsenet

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

8§ Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt kemian tai biokemian kehitystä, tai on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus, ja asia käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistö.

9§ Jäsenmaksut

Sekä yhdistyksen varsinaisten jäsenten että kannattajajäsenten on vuosittain suoritettava jäsenmaksu. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta ja kannosta päättää syyskokous. Kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta ja kannosta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunnia- ja seniorijäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

10§ Eroaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksua syyskokouksen määräämällä tavalla kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Mikäli eronnut jäsen tahtoo palata yhdistyksen jäseneksi, vaatii asia hallituksen hyväksynnän.

11§ Erottaminen

Jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä tai muutoin yhdistystä vahingoittavalla tavalla, voidaan erottaa yhdistyksestä. Erottamisen suorittaa joko yhdistyksen hallitus yksimielisellä päätöksellä, tai yhdistyksen kokous 2/3 enemmistöpäätöksellä. Erottamispäätöksestä on aina suoritettava suljettu lippuäänestys, ja äänestyksen tulos on merkittävä kokouksen pöytäkirjaan.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

12§ Päätöksenteko

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka voi olla joko kevätkokous, syyskokous tai ylimääräinen kokous.

13§ Koollekutsuminen

Kokouksista on hallituksen toimesta ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, jolloin kokouskutsu esityslistoineen on oltava nähtävillä yhdistyksen www-sivuilla. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla. Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23§:ssä mainittuja tai niihin verrattavia asioita.

14§ Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun 10. päivään mennessä. Kevätkokouksen tehtävä on:

 •  käsitellä ja vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös toimintakertomuksineen
 • käsitellä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto yhdistyksen varain ja omaisuuden hoidosta
 • päättää tilien hyväksymisestä ja hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta
 • käsitellä muut mahdolliset asiat.

15§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka– marraskuussa. Syyskokouksen tehtävä on:

 •  käsitellä taloudenhoitajan esittelemä yhdistyksen taloustilanne
 • päättää jäsenmaksujen suuruudesta ja kannosta
 • päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta
 • päättää seuraavan vuoden talousarviosta
 • valita yhdistykselle seuraavaksi toimikaudeksi hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja viidestä kahteentoista muuta hallituksen jäsentä
 • valita seuraavaksi vuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 • käsitellä muut mahdolliset asiat.

16§ Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut ja työjärjestyksen vahvistamisen yhteydessä esille tulleet asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli yhdistyksen kokous itse tai yhdistyksen hallitus niin päättää, tai mikäli vähintään kymmenen tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti pyytää, jolloin kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä kun hallitus on saanut vaatimuksesta asianmukaisen tiedon.

17§ Kokousjärjestys

Yhdistyksen kokouksessa on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Äänioikeus on kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet kuluvan kalenterivuoden jäsenmaksun.

Päätöksenteko asiassa, joka on ensimmäistä kertaa esillä, ja jota ei ole mainittu kokouskutsussa, siirretään seuraavaan aikaisintaan kymmenen vuorokauden kuluttua pidettävään kokoukseen, mikäli vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii, ellei kokous 2/3:n enemmistöllä paikalla olevista äänioikeutetuista jäsenistä julista asiaa kiireelliseksi.

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänestys on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos vähintään kaksi äänioikeutettua jäsentä tai kokouksen puheenjohtaja sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi suljetussa lippuäänestyksessä ja vaaleissa arpa.

18§ Pöydällepano

Asia voidaan ensikäsittelyssä vähintään viiden äänioikeutetun vaatimuksesta panna pöydälle. Jatkokäsittelyssä asiaa ei voida enää panna pöydälle.

19§ Hallituksen erottaminen

Mikäli tarkoitusta varten koolle kutsuttu yhdistyksen kokous luottamuslauseäänestyksessä 2/3:n enemmistöllä toteaa, ettei hallitus tai sen jäsen nauti kokouksen luottamusta, katsotaan hallitus tai epäluottamuslauseen saanut hallituksen jäsen erotetuksi. Mikäli hallituksen koko laskee epäluottamuslauseen vuoksi alle näissä säännöissä mainitun vähimmäiskoon, on yhdistyksen kokouksen täydennettävä hallitusta.

HALLITUS

20§ Hallituksen valinta ja muoto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan lisäksi viidestä kahteentoista muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous yhdistyksen varsinaisista jäsenistä, jotka ovat joko biokemian tai kemian laitoksen luonnontieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoon valmistavien tutkinto-ohjelmien pääaineopiskelijoita. Vaalikelpoiseksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä hyväksyä myös muu yhdistyksen varsinainen jäsen, ellei vähintään kymmenen äänioikeutettua tätä vastusta. Hallitus nimeää keskuudestaan sihteerin ja jakaa muut tarpeelliseksi näkemänsä vastuualueet tasaisesti hallituksen jäsenten kesken.

21§ Hallituksen yleinen toiminta

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokous voidaan kutsua koolle myös silloin, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksen puheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tarkemmista tehtävistä voidaan säätää erikseen ohjesäännöllä, jonka hyväksymisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta päätetään sääntöjen 26. pykälän esittämällä tavalla.

22§ Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri kukin erikseen. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä myöntää nimenkirjoitusoikeiden myös muulle hallituksen jäsenelle.

23§ Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilien käyttöoikeus on taloudenhoitajalla, joka vastaa myös niiden hoitamisesta. Tämän lisäksi tilien käyttöoikeus on myös puheenjohtajalla.

Hallituksen on jätettävä tilit viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta toiminnantarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

24§ Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on:

 • johtaa puhetta hallituksen kokouksissa
 • valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta, sekä lakia ja hyviä tapoja
 • valvoa ja ohjata muiden hallituksen jäsenten toimintaa
 • kehittää yhdistyksen toimintaa.

25§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 • valmistella hallituksen kokousten asiat vastuualueittain
 • valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat
 • panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
 • hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaan
 • tehdä yhdistyksen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu
 • hoitaa muut asiat yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti.

26§ Muut säädökset

Yhdistyksen toiminnasta voidaan säätää tarkemmin ohjesäännöllä. Ohjesääntöjen hyväksymisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään 2/3:n enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

27§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, jos sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö kannattaa ehdotusta, ja seuraavassa aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässä kokouksessa vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneista sen hyväksyy.

YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

28§ Purkautuminen ja lakkauttaminen

Kysymys yhdistyksen lopettamisesta käsitellään kahdessa sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa, joista on ilmoitettava ainakin maan suurimmassa sanomalehdessä ja suurimmassa turkulaisessa sanomalehdessä. Lopettamispäätökseen vaaditaan kahdessa vähintään yhden, mutta enintään kuuden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, vähintään 4/5:n enemmistö kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

29§ Omaisuuden luovutus

Jos yhdistys lopettaa toimintansa, luovutetaan sen omaisuus yhdelle tai useammalle samankaltaisia tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Pesänselvittäjiksi valitaan viisi luottamusmiestä.

MUUTA

30§ Jäsenoikeuksien säilyminen

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

31§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Avaa yhdistyksen sääntöjen pdf-versio tästä.