Kunniaohjesääntö

Ohjesäännöt ovat yhdistyksen hallituksen toimintaa sääteleviä asiakirjoja, jotka täsmentävät yhdistyksen sääntöjä. Muutoksista ohjesääntöihin päättää yhdistyksen kokous.

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n toimintaa ohjaa yksi ohjesääntö: Kunniaohjesääntö

TURUN YLIOPISTON KEMISTIT TYK RY:N KUNNIAOHJESÄÄNTÖ

Tässä kunniaohjesäännössä säädetään Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n ansiomerkeistä ja muista huomionosoituksesta.

§1 Kunniajäsenet

Yhdistyksen sääntöjen §8:n mukaan yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla edistänyt kemian tai biokemian kehitystä, tai on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus, ja asia käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistö.

 §2 Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää aktiivisesti ainejärjestötoimintaan osallistuneille jäsenille. Hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättää hallitus enemmistöpäätöksellä jäsenistön tekemien esitysten perusteella. Hopeinen ansiomerkki myönnetään §8 mukaisin perustein.

Hopeiset ansiomerkit jaetaan kuohuviinitanssiaisilla tai vuosijuhlilla tai niiden yhteydessä. Esitykset myönnettävistä ansiomerkeistä tehdään hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosijuhlien tai kuohuviinitanssiaisten järjestämistä.

Hopeinen ansiomerkki on hopeoitu yhdistyksen tunnuksesta tehty pinssi. Hopeista ansiomerkkiä käytetään siistissä vaatetuksessa oikean rinnan päällä. Ansiomerkki voidaan myös kiinnittää kunnianauhaan.

§3 Kunnianauha

Kunnianauha voidaan myöntää aktiivisesti ainejärjestötoimintaan osallistuneille jäsenille. Kunnianauhojen myöntämisestä päättää hallitus enemmistöpäätöksellä jäsenistön tekemien esitysten perusteella. Kunnianauha myönnetään §8 mukaisin perustein.

Kunnianauhat jaetaan kuohuviinitanssiaisilla, vuosijuhlilla tai näiden yhteydessä. Esitykset myönnettävistä kunnianauhoista tehdään hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosijuhlien tai kuohuviinitanssiaisten järjestämistä.

Istuvalla hallituksella on oikeus käyttää kunnianauhaa edustustilaisuuksissa, lukuunottamatta yhdistyksen omia kuohuviinitanssiaisia tai vuosijuhlia.

Yhdistyksen kunnianauha on 30 mm leveä. Nauhan värit ovat kultainen, punainen ja musta. Nauhan raidat ylhäältä alaspäin ovat 2 mm punainen raita, 2 mm kultainen raita, 15 mm punainen raita, 9 mm musta raita ja 2 mm punainen raita.

Kunnianauhan kantamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa TYYn ohjesääntöä tunnuksista ja huomionosoituksista.

§4 Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää kunnianauhan ansainneelle jäsenelle erittäin pitkäjänteisestä ja monipuolisesta toiminnasta tai muuten poikkeuksellisen suuresta työpanoksesta yhdistyksessä. Hallituksen harkinnan mukaan merkki voidaan myöntää myös muusta yhdistystä merkittävästi hyödyttävästä toiminnasta henkilölle tai taholle, jolle ei ole myönnetty kunnianauhaa.

Kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää hallitus enemmistöpäätöksellä jäsenistön tekemien esitysten perusteella. Kultaisia ansiomerkkejä voidaan myöntää enintään viisi vuodessa.

Kultaiset ansiomerkit jaetaan kuohuviinitanssiaisilla tai vuosijuhlilla tai niiden yhteydessä. Esitykset myönnettävistä ansiomerkeistä tehdään hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosijuhlien tai kuohuviinitanssiaisten järjestämistä.

Kultainen ansiomerkki on kullattu yhdistyksen tunnuksesta tehty pinssi. Kultaista ansiomerkkiä käytetään siistissä vaatetuksessa oikean rinnan päällä. Ansiomerkki voidaan myös kiinnittää kunnianauhaan. Kultainen ansiomerkki korvaa hopeisen ansiomerkin.

§5 Viimeinen pisara

Viimeinen pisara on yhdistyksen korkein kunnianosoitus. Viimeinen pisara on saunakiulu, jonka kylkeen on kaiverrettu kunniaosoituksen saajien nimet. Jakamisen yhteydessä kiulu täytetään sopivalla juomalla ja saajalle annetaan kullattu kiulunmuotoinen ansiomerkki.

Yhdistyksen hallitus päättää Viimeisen pisaran myöntämisestä enintään yhdelle hengelle vuosittain. Viimeistä pisaraa ei voida myöntää istuvan hallituksen jäsenelle. Viimeinen pisara jaetaan yhdistyksen pikkujouluilla.

Valinnassa ansioksi katsotaan yhdistyksen toiminnan tai hallituksen runsas avustaminen tai erityisen ansioitunut hallitustoiminta. Valinnan yhteydessä on kirjattava valintaperusteet.

§6 Yhdistyksen jäsennauha

Yhdistyksen jäsennauha on 20 mm leveä. Nauhan värit ovat kultainen, punainen ja musta. Nauhan raidat ylhäältä alaspäin ovat 3 mm musta raita, 2 mm kultainen raita, 10 mm punainen raita, 2 mm kultainen raita ja 3 mm musta raita.

Yhdistyksen nauhaa on kaikilla yhdistyksen pääaineopiskelijajäsenillä sekä jo valmistuneilla oikeus kantaa. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan myöntää jäsennauhan myös muille henkilöille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet yhdistyksen toimintaan tai ovat muuten lähellä yhdistystä. Hallitus voi myös evätä henkilöltä nauhan käytön harkintansa mukaan.

Jäsennauhan kantamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa TYYn ohjesääntöä tunnuksista ja huomionosoituksista.

§7 Muut kunniamaininnat

Yhdistyksen hallitus voi jakaa myös muita kunniamainintoja niitä hyvin perustellen.

§8 Kunnianosoitusten pisteytys

Hopeisen ansiomerkin tai kunnianauhan saajiksi esitetyt yhdistyksen jäsenet pisteytetään alla olevan pisteytysmallin mukaisesti. Malli painottaa hallitus- ja toimihenkilötoiminnan merkitystä. Painotuksen tarkoituksena on korostaa kunnianosoitusten merkitystä ansiokkaan ainejärjestötyön merkkinä. Istuvan hallituksen toimikaudella alkavaa toimintaa ei huomioida kunniamerkkien pisteytyksessä.

Pisteyttävä toiminta jaetaan kolmeen eri kategoriaan: hallitustoimintaan, toimihenkilötoimintaan ja tuutorointiin sekä muihin ansioihin.

Ansioitunut hallitustoiminta

 • Puheenjohtajan tai taloudenhoitajan tehtävät, 4 p/kerta
 • Muut hallituksen jäsenet, 3 p/kerta
 • Edustaminen Hybridi Turku ry:n tai Technica ry:n hallituksessa, 2 p/kerta
 • Edustaminen Loimun opiskelijat – Turku ry:n hallituksessa, 2 p/kerta

Ansioitunut toimihenkilötoiminta ja tuutorointi

 • Toimihenkilöt, 0–2 p/kerta
 • Tuutorointi 1 p/kerta
 • Varjotuutorointi 0–1 p/kerta
 • Megatuutori 1 p/kerta

Muut ansiot

 • Laitoksen työryhmässä toimiminen 1 p/kerta
 • Hallinnon opiskelijaedustaja 1 p/kerta
 • Yhdistyksen toimikunnassa toimiminen 1 p/kerta
 • Muu yhdistystä hyödyttävä toiminta 1 p/kerta

Hallitus voi vähentää jaettavia pisteitä, mikäli esitetyn henkilön ei katsota toimineen tehtävässään ansioituneesti.

Hopeisen ansiomerkin myöntämiseen edellytetään yhteensä kolme pistettä.

Kunnianauhan myöntämiseen edellytetään yhteensä kuusi pistettä.

§9 Ohjesäännön voimaantulo

Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.11.2023. Ohjesääntö astuu voimaan 30.11.2023. Muutoksista tähän ohjesääntöön päättää yhdistyksen kokous.

Avaa Kunniaohjesäännön pdf-versio tästä.